5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ویرایشگر عمومی نشانه گرفته است

پشتیبانی شده توسط ویرایشگر دولتی ویرایشگر عمومی نشانه OffThe Public EditorByLIZ SPAYDJUNE 2 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن mainframe window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var قطعه قطعه storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay پشتیبانیBy var story document getElementById story var adAggro wi