5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ورودی دیرهنگام توسط The Times به واقعیت Biz Biz

پشتیبانی شده توسط ویرایشگر دولتی در اواخر ورودی The Times به بررسی واقعی BizPublic EditorByLIZ SPAYDMAY 6 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی Magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var را نشان می دهد fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById sto