5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

داستان بسیار خوب بود، سرصفحه کمتر بود

پشتیبانی شده توسط ویرایشگر دولتی داستان اصلاحی کمتر بود بنابراین Public EditorByLIZ SPAYDMAY 5 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن صفحه اصلی داستان magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه عملکرد عکس var رقم قطعه storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportBy var story document getElementById story var