5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

دستورالعمل های ناخوشایند منجر به قصاص در ضمایر جنسیتی می شود

پشتیبانی شده توسط ویرایشگرهای دولتی واژگان رهبری منجر به قدمت در سخنرانی های جنسیت Public EditorByLIZ SPAYDMAY 25 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن mainframe window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize آسیا کیت دیلون بازیگر از Ithaca NY آشنا به بسیاری از مردم مشاهده به عنوان تیلور میسون یک کارآفرین مالی در حال رشد سریع در نشان می دهد محبوب بی